Abstrakt

Sophie Guignard, ”Tid och sammanhang”, C-uppsats, 10 poäng, Musikterapeututbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, 2004

Uppsatsen belyser kulturella och psykiska tidsstrukturer och hur dessa yttrar sig i den musikterapeutiska verksamheten. Utvecklingspsykologiska aspekter av tiden undersöks och ett psykopatologiskt perspektiv av tidsuppfattningen presenteras. Tidsförhållanden studeras med anktnytning till psykoanalytiska begrepp. Mytologiska föreställningar används som en bakgrund för att beskriva tidssymboler i musik och musikterapi, och individens tidsupplevelser sätts in i ett sammanhang på det symboliska planet.


publicité non évaluée par le Dr Bernard Auriol

 


Abstract

Psychical time structures - A theoretical approach of time and its symbols in psychology, music and music therapy
The presentation is based on a literature study of psychical time structures and how these are displayed in music and music therapy. It proposes a reflection upon the implications of time conditions for music therapy work. Time is a determining factor of the human condition. It is determining for social life, for ”being in” and relating to the world and for biological development through life. Social time structure is a given condition for (music) therapy. Psychological theories have described how time perception and memory develop. Time perception varies according to different pathological states. Knowing this, the music therapist will use different strategies to meet a patient. Jung introduced the notion of synchronicity in psychoanalysis stressing an emotional aspect of time with a metaphysical side. Time has two dimensions : a cyclical and a linear one. This structure can be revealed and used in music and in music therapy. Symbols in music and music therapy show patterns which can be related to psychical time organisation.

 

Google
  Web auriol.free.fr   


Psychosonique Yogathérapie Psychanalyse & Psychothérapie Dynamique des groupes Eléments Personnels

© Copyright Bernard AURIOL (email : )

23 Janvier 2006